بهار منــــــــــ

بودنت چقدر شعر است


perfect by nature
درست شده به دست طبیعت
icons of self indulgence
نشانه هایی از خود بزرگ بینی
just what we all need
تنها چیزی که ما نیاز داریم
more lies about world that
دروغ های بیشتری درباره جهانی مجازی که
never was and never will be
هیچ وقت نبوده و نخواهد بود
have you no shame,don't you see me
آیا تو شرم نداری .آیا مرا نمی بینی
you know you've got every body fooled
تو میدانی که همه را فریب دادی(همه را احمق کرده ای)
look here she comes now
نگاه کن او دارد می آید
bow down and stare in wonder
زانو زده و خیره شده با تعجب
oh how we love you
آه .ما چقدر تو را دوست می داشتیم!
no flaws when you're preteading
عیبی دیده نمی شود و قتی تو وانمود می کنی
but now i know she
ولی من الان می دانم که او
never was and never will be
هیچ گاه نبوده و نخواهد بود
you don't know how you're betrayed me

تو نمی دانی که چگونه به من خیانت کرده ای
and somehow you've got every body fooled
و به یک نحوی تو همه را فریب داده ای
without the mask where will you hide
بدون نقاب کجا مخفی خواهی شد؟
can't find your self lost in your lies
تو حتی نمی توانی خودت را پیدا کنی چون در دروغ هایت گم شده ای
i know the truth now
من حالا حقیقت را می دانم
i know who you are
من می دانم که تو که هستی
and i don't love you anymore
و دیگر تو را دوست ندارم
you're not real and you can't save me
تو واقعی نیستی و نمی توانی مرا نجات دهی
نوشته شده در چهارشنبه 7 بهمن 1388ساعت 12:00 توسط مهراز| 12 نظر|

Design By : Night Melody